Morteza Moniriدر این سایت برخی از نوشته‌های فارسی و اسلایدهای سخنرانی‌های خود را قرار می‌دهم.
مرتضی منیری